Одлука о закључењу оквирног споразума Štampa
utorak, 10 septembar 2019 08:52

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  НИШ

 OШ "УЧИТЕЉ ТАСА"

Адреса: Рајићева 24  

БР.  01/1178  од 09.09.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 09.09.2019. директор школе, доноси:

О Д Л У К У
о закључ
eњу оквирног споразума

Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА"Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2019,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20  закључује са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1/2019, за јавну набавку за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.08.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр од 09.09.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.    Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:  Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Процењена вредност јавне набавке је 11.000.000,0 динара .

2.    Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача

Број под којим је понуда заведена и датум

Понуђена укупна јединична цена

MAESTRO TRAVEL DOO

01-1165            05.09.2019. у 14:30

113.620,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема одбијених понуда.

3.         Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена

1.    Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: MAESTRO TRAVEL DOO  чија је понуда заведена под бројем 01/1165 од 05.09.2019.  и који је самостално поднео понуду.

Вредност оквирног споразума се закључује  на износ процењене вредности (без ПДВ-а): 11.000.000,00 динара

Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор школе

____________________________

 

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки

- за документацију