Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Преузимања
Up

Vežbe - linijski algoritmi

Vežbe - linijski algoritmi (1-10)

1. Sportista se na početku treninga zagreva tako što trči po ivicama pravougaonog terena dužine d i širine s. Sastaviti algoritam kojim se određuje koliko metara pretrči sportista dok pet puta obiđe teren.
 
2. Vaterpolista Marko učestvuje na pripremama za takmičenje u trajanju od n dana. Prvog dana priprema Marko prepliva a metara, a svakog sledećeg dana za d metara više nego prethodnog dana. Sastaviti algoritam kojim se određuje koliko metara Marko prepliva poslednjeg dana priprema.

3. Za unetu površinu kocke (cm2) , treba izračunati njenu ivicu (cm).
 
4. Đaci uvežbavaju sabiranje dva trocifrenih brojeva. Učiteljica diktira brojeve redom cifru po cifru, najpre prvog a zatim i drugog broja. Sastavite algoritam u kome će korisnik moći da unese izdiktirane cifre, i koji zatim izračunava i ispisuje traženi zbir.
 
5. Unosi se broj časova koje učenici imaju nekog dana po rasporedu. Izračunati koliko sati i minuta đaci provedu ukupno u školi tog dana, ako znamo da čas traje 45 minuta, mali odmori 5 minuta i jedan veliki odmor 20 minuta.
 
6. Bazen oblika kvadra, dimenzija a (širina), b (dužina) i c (dubina) treba ofarbati, i pritom se za svaki m2 utroši k decilitara (dl) boje. Dimenzije bazena treba zadati u metrima. Napisati algoritam koji na osnovu unetih podataka izračunava koliko će litara boje biti utrošeno za farbanje.
 
7. Ukupan broj bodova koji će se uzeti u razmatranje prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovu uspeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovu uspeha u školi moguće je ostvariti ukupno 60 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 40 bodova.
Bodovi koji se dobijaju za uspeh računaju se na sledeći način:
uspeh iz šestog, sedmog i osmog razreda množi se sa četiri,
sabiranjem ova tri broja dobija se iznos bodova za uspeh u školi.
Na završnom ispitu učenici polažu tri testa. Sva tri testa nose maksimalno 40 bodova. Test iz matematike i srpskog jezika po 13, a kombinovani test 14 bodova. Maksimalni broj poena na svakom od testova pojedinačno je 20 i na osnovu njih se računaju bodovi za upis.
Sastavite algoritam koji na osnovu unetih ocena iz VI, VII i VIII razreda i poena (0-20) sa testova, prikazuje ukupan broj bodova na završnom ispitu. 
 

Celobrojno deljenje i ostatak

 
8. Na šahovskoj tabli širine n i dužine m, gornje levo polje je bele boje. Sastaviti algoritam kojim se određuje broj crnih polja na datoj šahovskoj tabli.
 
9. Za uneti celi četvorocifren broj X, treba ispisati zbir njegovih cifara (npr.: za X=1234, rezultat je  10).
 
10. Za unetu cenu u dinarima, odrediti broj apoena od 100, 20, 5  i 1 dinar, kojima se plaća, tako da ukupan broj apoena bude najmanji mogući.

 

Display Num 
Powered by Phoca Download