Osnovna Škola "Učitelj Tasa", Niš

Home Школа Јавне набавке
Javne nabavke
Ovde možete naći konkurse za javne nabavke koje škola OŠ "Učitelj Tasa" raspisuje.

Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 31 oktobar 2019 13:52

Република Србија

ОШ „Учитељ Таса“

Ниш

дел. бр. 01-996

датум 14.08.2019. год.

 

Предмет: Извештај о реализацији уговора о јавним набавкама

 

За школску 2018/2019. годину, спроведен је један поступак јавне набавке – јавна набавка услуге извођења екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019. годину.

Након спроведеног поступка јавне набавке, закључен је Оквирни споразум са понуђачем Маестро Травел д.о.о. из Ниша, дана 24.08.2018. године. Укупна вредност овог споразума износи 11.000.000,00 динара.

На основу Оквирног споразума, закњучени су следећи појединачни уговори:

      1.            Уговор о извођењу наставе у природи за 1. разред од 24.05.2019. године – износ 896.940,00 динара

      2.            Уговор о извођењу наставе у природи за 2. разред од 04.05.2019. године – износ 798.412,50 динара

      3.            Уговор о извођењу наставе у природи за 3. разред од 24.10.2018. године – износ 1.305.200,00 динара

      4.            Уговор о извођењу наставе у природи за 4. разред од 30.10.2018. године – износ 1.043.500,00 динара

      5.            Уговор о извошђењу екскурзије за 5. разред од 16.04.2019. године – износ 760.000,950 динара

      6.            Уговор о извошђењу екскурзије за 6. разред од 24.04.2019. године – износ 737.100,00 динара

      7.            Уговор о извошђењу екскурзије за 7. разред од 11.04.2019. године – износ 829.170,00 динара

      8.            Уговор о извошђењу екскурзије за 8. разред од 05.10.2018. године – износ 1.343.250,00 динара

      9.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 1. разред од 17.05.2019. године – износ 152.250,00 динара

  10.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 2. разред од 13.06.2019. године – износ 125.800,00 динара

  11.            Уговор о извођењу једнодневног излета за 4. разред од 22.05.2019. године – износ 196.520,00 динара

 

 
Одлука о закључењу оквирног споразума PDF Štampa El. pošta
utorak, 10 septembar 2019 08:52

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 ГРАД  НИШ

 OШ "УЧИТЕЉ ТАСА"

Адреса: Рајићева 24  

БР.  01/1178  од 09.09.2019.

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја Комисије за јавне набавке од 09.09.2019. директор школе, доноси:

О Д Л У К У
о закључ
eњу оквирног споразума

Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА"Ниш, као наручилац, у поступку јавне набавке бр. 1/2019,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20  закључује са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је донео одлуку о покретању отвореног поступка бр. 1/2019, за јавну набавку за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019.

За наведену јавну набавку наручилац је дана 06.08.2019. године, објавио позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

До истека рока за подношење понуда на адресу наручиоца поднета је 1 понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

У извештају о стручној оцени понуда бр од 09.09.2019. године, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

1.    Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке:  Организовања екскурзија и наставе у природи за 2019/20. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Процењена вредност јавне набавке је 11.000.000,0 динара .

2.    Основни подаци о понуђачима и понудама:

Назив/име понуђача

Број под којим је понуда заведена и датум

Понуђена укупна јединична цена

MAESTRO TRAVEL DOO

01-1165            05.09.2019. у 14:30

113.620,00

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема одбијених понуда.

3.         Критеријум за оцењивање понуде је најниже понуђена цена

1.    Комисија, после стручне оцене понуда, констатује да уговор треба доделити: MAESTRO TRAVEL DOO  чија је понуда заведена под бројем 01/1165 од 05.09.2019.  и који је самостално поднео понуду.

Вредност оквирног споразума се закључује  на износ процењене вредности (без ПДВ-а): 11.000.000,00 динара

Директор школе је прихватио предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, и донео одлуку о додели уговора као у изреци ове одлуке.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Директор школе

____________________________

 

Доставити:

- објавити на Порталу јавних набавки

- за документацију

               

 

 

 

 

 
ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ ОРГАНИЗОВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20.годину. PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 08 avgust 2019 16:23

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1.Наручилац:  ОШ"УЧИТЕЉ ТАСА" , Рaјићва 24, Ниш, 

 

      2.  Врста поступка јавне набавке: Предметна јавна набавка  се спроводи  у отвореном поступку,  ради закључивања оквирног споразума, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Јавни позив је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници  ОШ " Учитељ Таса" ,  Ниш, дана  07.08.2019.године.

 

      3. Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.1/2019  је набавка услуге организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2019/20. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

 

      4. Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума

      5. Контакт особа:

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана у времену од 08:00 до 12:00 часова, особа за контакт  Ивана Ракић mail. Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

ПРЕУЗИМАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:

Заинтересовани понуђачи конкурсну документацију могу преузети са сајта  наручиоца

www.uciteljtasa.edu.rs  и на Порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs  почев од 07.08.2019. године.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања  на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Благовременим ће се сматрати све  понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до  06.09.2019. године, до 10 часова.

Ако последњи дан рока пада у суботу, недељу, дан државног празника, или неки други дан када наручилац не ради, рок истиче првог наредног радног дана. Наручилац  ће, по пријему одређене понуде, назначити датум и време њеног пријема и понуђачу ће, уколико понуду доставља непосредно, издати потврду о пријему. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

     6. Отварање понуда:

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда тј. 06.09.2019.године у 15:30 часова у канцеларији директора ОШ "Учитељ Таса" , Рајићева 24, Ниш.  Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача, уколико желе активно учешће у поступку отварања понуда, морају имати овлашћења која ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда.

    7. Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од три дана од дана њеног доношења.

    8. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:

Није у питању резервисана јавна набавка.

    9. Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најниже понуђена цена.

   10. Конкурсна документација има 41страница.

Комплетан текст обавештење можете преузети у прилогу чланка.  

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PozivZaPodnosenjePonude.pdf)PozivZaPodnosenjePonude.pdf 870 Kb
Download this file (УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc)УЧИТЕЉ ТАСА (2019).doc 397 Kb
 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - организовање екскурзија и наставе у природи PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 10 septembar 2018 08:34

Предмет јавне набавке бр. 1/2018  је набавка услуге организовање екскурзија и наставе у природи за школску 2018/2019. годину. Ознака из општег речника јавних набавки 63516000 – услуге организација путовања.

Комплетан текст обавештење можете преузети у прилогу чланка. 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu.pdf)Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu.pdf 526 Kb
 
О Д Л У К A о закључeњу оквирног споразума у поступку јавне набавке бр. 1/2018 - Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019 PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 16 avgust 2018 20:05
У прилогу овог чланка можете преузети објашњење одлуке о закључeњу оквирног споразума Oсновна школа "УЧИТЕЉ ТАСА" Ниш, као наручиоца, у поступку јавне набавке бр. 1/2018,  за  јавну набавку услуга: Организовања екскурзија и наставе у природи за 2018/2019  закљученом са понуђачем: MAESTRO TRAVEL DOO из Ниша.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 4